- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionnftartists sent 200 KCAL to darkenedm00d
Feesnftartists paid 0.00096 KCAL in fees.
block received 0.00096 KCAL in fees.
nftartists paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
nftartists burned 0.0019 KCAL.
Date2/13/21 12:28:44 AM UTC
Transaction HashFDA1776DF9EE1145C23167296981D3A277325FB4C591B78C4D6637C48BD8B3A6
PayloadPGT2.0
Result-
Expiration2/13/21 12:48:41 AM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash2BACABB2A23814E072D00A6881C7E7052EB45899A8717853E3D4122BAC41BFBD
Transaction Script

Raw

0D00030320030003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D0002232201001686CCBC72DE0E067018F6C90AA13C144B0467312ADA796A9729507E1719B4FD03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D00030700204AA9D1010003000D0004044B43414C03000D00022322010054B206168BEC92E709BBACEDB54E5DE317C011185B58F271C7479D647196038E03000D0002232201001686CCBC72DE0E067018F6C90AA13C144B0467312ADA796A9729507E1719B4FD03000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D0002232201001686CCBC72DE0E067018F6C90AA13C144B0467312ADA796A9729507E1719B4FD03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 800
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 2201001686CCBC72DE0E067018F6C90AA13C144B0467312ADA796A9729507E1719B4FD
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 2000000000000
138: PUSH r0
140: LOAD r0, "KCAL"
148: PUSH r0
150: LOAD r0, 22010054B206168BEC92E709BBACEDB54E5DE317C011185B58F271C7479D647196038E
189: PUSH r0
191: LOAD r0, 2201001686CCBC72DE0E067018F6C90AA13C144B0467312ADA796A9729507E1719B4FD
230: PUSH r0
232: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
258: EXTCALL r0
260: LOAD r0, 2201001686CCBC72DE0E067018F6C90AA13C144B0467312ADA796A9729507E1719B4FD
299: PUSH r0
301: LOAD r0, "SpendGas"
313: PUSH r0
315: LOAD r0, "gas"
322: CTX r0, r1
325: SWITCH r1
327: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakenftartistsgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
GasEscrownftartistsgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003200300
TokenSendnftartistsentry044B43414C0700204AA9D10100046D61696E
TokenReceivedarkenedm00dentry044B43414C0700204AA9D10100046D61696E
GasPaymentnftartistsgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimnftartistsgas044B43414C05E0577F0200046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05C0EA210100046D61696E
CrownRewardsnftartistsgas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C04007C9200046D61696E