- Phantasma Explorer -

Transaction Script

Raw

0D00030370170003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100AF68839D539E1B75811295D0A8BF5410CB8D3D465108CFDC7299EFD092266CF203000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D0003040CF2010003000D000405474F41544903000D0002232201009EF9E042B739ADD59A0D20668D56B9175E9E3615F30FD6D400D971F34FC400F103000D0002232201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F03000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D000303E4570003000D000405474F41544903000D0002232201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F03000D00041252756E74696D652E4275726E546F6B656E7307000D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041452756E74696D652E52656164546F6B656E52414D070004010E0101031E010E01010203010D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041252756E74696D652E5772697465546F6B656E07000D0202AB01040300000200000000000000000001000000CD570A6165CC1898155979C72201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F687DD58F72AC82C2F4D2494F093C932375187062DB45AC875F9974124A476CFBE351DFCC1D5CF3CBF73DABCDE15A1CD1AFB5624A4896B2FA4EDDFFDA2283E6C50EA4DEE548941C89945B6323220DD70DDE08A00A2B70FA0DADC6DD08525EB691652D344B467AF2FBA70F0201020D000201000D030301000303030003020D0004045454525303000D0002232201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F03000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041152756E74696D652E4D696E74546F6B656E07000D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041452756E74696D652E52656164546F6B656E52414D070004010E0101031E010E01010203010D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041252756E74696D652E5772697465546F6B656E07000D0202AB01040300000200000000000000000001000000CD570A613DB2C661C0D805262201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F68C493FE1C1A3B1C4815224D29C2E393D98815A47731E8A0A2D8DFDF2E95F807752BEA43A00FB16DE8D3F0A01BF75BED89909E8AF55CEA4A9048EAEC8BA8D2CA3F46995102732A3930659C89B292960EBDA940F6AAF914BCF8F3DDE2048D85B794833F3945FD7165FB0F0201020D000201000D030301000303030003020D0004045454525303000D0002232201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F03000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041152756E74696D652E4D696E74546F6B656E07000D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041452756E74696D652E52656164546F6B656E52414D070004010E0101031E010E01010203010D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041252756E74696D652E5772697465546F6B656E07000D0202AB01040300000200000000000000000001000000CD570A61EF6122D5098DB42F2201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F6852DCCFBD813D658C13F62691F3CA3195B13ED6AAD2850B7AD17F7AC0B47A75E902743FACC8A5C2D0F651EAE774736EE26F11E86390BF942112F7BEFC17180CCD423D331D3E58874947D67FF57345C5F00796F771238237B617CE877FFB5BF383AD2DA45535AEBBC70F0201020D000201000D030301000303030003020D0004045454525303000D0002232201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F03000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041152756E74696D652E4D696E74546F6B656E07000D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041452756E74696D652E52656164546F6B656E52414D070004010E0101031E010E01010203010D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041252756E74696D652E5772697465546F6B656E07000D0202AB01040300000200000000000000000001000000CD570A61D346E2EDE361D3D52201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F68B418BD26F99A7341157ADA47BC6C44E17799460402DCA2B65779AAD00EF3B7033A1D00A603727A2B3277118DFAFB94303CA950DD33C74A8E4F0C745D31D5F64CA5A04F34FB580301B6081FC9DD2AD3F2AA813C8D010665924F27DC880F7054507CC491883F934D150F0201020D000201000D030301000303030003020D0004045454525303000D0002232201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F03000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041152756E74696D652E4D696E74546F6B656E07000D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041452756E74696D652E52656164546F6B656E52414D070004010E0101031E010E01010203010D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041252756E74696D652E5772697465546F6B656E07000D0202AB01040300000200000000000000000001000000CD570A61FDD9443A445665D42201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F687CC0787C8C8D553FC2C02806F462FF14D200089043D38E638BB6ADBF165A77B15B9F0966FCC551D1F6700EE4049E217AF90646C894411EA3EE0C1FB80DF697AAB7AE29306068C1B61FE9BF765809833C244787100FA343A6A8E35A55927079C676DADDB8DB2FA2A20F0201020D000201000D030301000303030003020D0004045454525303000D0002232201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F03000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041152756E74696D652E4D696E74546F6B656E07000D000223220100AF68839D539E1B75811295D0A8BF5410CB8D3D465108CFDC7299EFD092266CF203000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 6000
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100AF68839D539E1B75811295D0A8BF5410CB8D3D465108CFDC7299EFD092266CF2
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 127500
135: PUSH r0
137: LOAD r0, "GOATI"
146: PUSH r0
148: LOAD r0, 2201009EF9E042B739ADD59A0D20668D56B9175E9E3615F30FD6D400D971F34FC400F1
187: PUSH r0
189: LOAD r0, 2201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F
228: PUSH r0
230: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
256: EXTCALL r0
258: LOAD r0, 22500
265: PUSH r0
267: LOAD r0, "GOATI"
276: PUSH r0
278: LOAD r0, 2201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F
317: PUSH r0
319: LOAD r0, "Runtime.BurnTokens"
341: EXTCALL r0
343: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
380: PUSH r0
382: LOAD r0, "TTRS"
390: PUSH r0
392: LOAD r0, "Runtime.ReadTokenRAM"
416: EXTCALL r0
418: POP r1
420: CAST
421: MOVE r1, r3
424: INC r1
426: CAST
427: MOVE r1, r2
430: PUSH r1
432: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
469: PUSH r0
471: LOAD r0, "TTRS"
479: PUSH r0
481: LOAD r0, "Runtime.WriteToken"
503: EXTCALL r0
505: LOAD r2, 01040300000200000000000000000001000000CD570A6165CC1898155979C72201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F687DD58F72AC82C2F4D2494F093C932375187062DB45AC875F9974124A476CFBE351DFCC1D5CF3CBF73DABCDE15A1CD1AFB5624A4896B2FA4EDDFFDA2283E6C50EA4DEE548941C89945B6323220DD70DDE08A00A2B70FA0DADC6DD08525EB691652D344B467AF2FBA7
680: CAT
684: LOAD r0, 00
689: LOAD r3, 0
694: PUSH r3
696: PUSH r0
698: PUSH r2
700: LOAD r0, "TTRS"
708: PUSH r0
710: LOAD r0, 2201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F
749: PUSH r0
751: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
790: PUSH r0
792: LOAD r0, "Runtime.MintToken"
813: EXTCALL r0
815: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
852: PUSH r0
854: LOAD r0, "TTRS"
862: PUSH r0
864: LOAD r0, "Runtime.ReadTokenRAM"
888: EXTCALL r0
890: POP r1
892: CAST
893: MOVE r1, r3
896: INC r1
898: CAST
899: MOVE r1, r2
902: PUSH r1
904: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
941: PUSH r0
943: LOAD r0, "TTRS"
951: PUSH r0
953: LOAD r0, "Runtime.WriteToken"
975: EXTCALL r0
977: LOAD r2, 01040300000200000000000000000001000000CD570A613DB2C661C0D805262201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F68C493FE1C1A3B1C4815224D29C2E393D98815A47731E8A0A2D8DFDF2E95F807752BEA43A00FB16DE8D3F0A01BF75BED89909E8AF55CEA4A9048EAEC8BA8D2CA3F46995102732A3930659C89B292960EBDA940F6AAF914BCF8F3DDE2048D85B794833F3945FD7165FB
1152: CAT
1156: LOAD r0, 00
1161: LOAD r3, 0
1166: PUSH r3
1168: PUSH r0
1170: PUSH r2
1172: LOAD r0, "TTRS"
1180: PUSH r0
1182: LOAD r0, 2201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F
1221: PUSH r0
1223: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
1262: PUSH r0
1264: LOAD r0, "Runtime.MintToken"
1285: EXTCALL r0
1287: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
1324: PUSH r0
1326: LOAD r0, "TTRS"
1334: PUSH r0
1336: LOAD r0, "Runtime.ReadTokenRAM"
1360: EXTCALL r0
1362: POP r1
1364: CAST
1365: MOVE r1, r3
1368: INC r1
1370: CAST
1371: MOVE r1, r2
1374: PUSH r1
1376: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
1413: PUSH r0
1415: LOAD r0, "TTRS"
1423: PUSH r0
1425: LOAD r0, "Runtime.WriteToken"
1447: EXTCALL r0
1449: LOAD r2, 01040300000200000000000000000001000000CD570A61EF6122D5098DB42F2201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F6852DCCFBD813D658C13F62691F3CA3195B13ED6AAD2850B7AD17F7AC0B47A75E902743FACC8A5C2D0F651EAE774736EE26F11E86390BF942112F7BEFC17180CCD423D331D3E58874947D67FF57345C5F00796F771238237B617CE877FFB5BF383AD2DA45535AEBBC7
1624: CAT
1628: LOAD r0, 00
1633: LOAD r3, 0
1638: PUSH r3
1640: PUSH r0
1642: PUSH r2
1644: LOAD r0, "TTRS"
1652: PUSH r0
1654: LOAD r0, 2201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F
1693: PUSH r0
1695: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
1734: PUSH r0
1736: LOAD r0, "Runtime.MintToken"
1757: EXTCALL r0
1759: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
1796: PUSH r0
1798: LOAD r0, "TTRS"
1806: PUSH r0
1808: LOAD r0, "Runtime.ReadTokenRAM"
1832: EXTCALL r0
1834: POP r1
1836: CAST
1837: MOVE r1, r3
1840: INC r1
1842: CAST
1843: MOVE r1, r2
1846: PUSH r1
1848: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
1885: PUSH r0
1887: LOAD r0, "TTRS"
1895: PUSH r0
1897: LOAD r0, "Runtime.WriteToken"
1919: EXTCALL r0
1921: LOAD r2, 01040300000200000000000000000001000000CD570A61D346E2EDE361D3D52201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F68B418BD26F99A7341157ADA47BC6C44E17799460402DCA2B65779AAD00EF3B7033A1D00A603727A2B3277118DFAFB94303CA950DD33C74A8E4F0C745D31D5F64CA5A04F34FB580301B6081FC9DD2AD3F2AA813C8D010665924F27DC880F7054507CC491883F934D15
2096: CAT
2100: LOAD r0, 00
2105: LOAD r3, 0
2110: PUSH r3
2112: PUSH r0
2114: PUSH r2
2116: LOAD r0, "TTRS"
2124: PUSH r0
2126: LOAD r0, 2201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F
2165: PUSH r0
2167: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
2206: PUSH r0
2208: LOAD r0, "Runtime.MintToken"
2229: EXTCALL r0
2231: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
2268: PUSH r0
2270: LOAD r0, "TTRS"
2278: PUSH r0
2280: LOAD r0, "Runtime.ReadTokenRAM"
2304: EXTCALL r0
2306: POP r1
2308: CAST
2309: MOVE r1, r3
2312: INC r1
2314: CAST
2315: MOVE r1, r2
2318: PUSH r1
2320: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
2357: PUSH r0
2359: LOAD r0, "TTRS"
2367: PUSH r0
2369: LOAD r0, "Runtime.WriteToken"
2391: EXTCALL r0
2393: LOAD r2, 01040300000200000000000000000001000000CD570A61FDD9443A445665D42201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F687CC0787C8C8D553FC2C02806F462FF14D200089043D38E638BB6ADBF165A77B15B9F0966FCC551D1F6700EE4049E217AF90646C894411EA3EE0C1FB80DF697AAB7AE29306068C1B61FE9BF765809833C244787100FA343A6A8E35A55927079C676DADDB8DB2FA2A2
2568: CAT
2572: LOAD r0, 00
2577: LOAD r3, 0
2582: PUSH r3
2584: PUSH r0
2586: PUSH r2
2588: LOAD r0, "TTRS"
2596: PUSH r0
2598: LOAD r0, 2201007ACA61F18A039C7777D08506D0C79AC32983C320F4B06D29B21DFA477EF32E8F
2637: PUSH r0
2639: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
2678: PUSH r0
2680: LOAD r0, "Runtime.MintToken"
2701: EXTCALL r0
2703: LOAD r0, 220100AF68839D539E1B75811295D0A8BF5410CB8D3D465108CFDC7299EFD092266CF2
2742: PUSH r0
2744: LOAD r0, "SpendGas"
2756: PUSH r0
2758: LOAD r0, "gas"
2765: CTX r0, r1
2768: SWITCH r1
2770: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakegoati_gasgas044B43414C050046C32300046D61696E
GasEscrowgoati_gasgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003701700
TokenSendP2KC3QcFdj6xKwrzRjMxwid3JhrS3pxet3ZT1Reomny29anentry05474F415449040CF20100046D61696E
TokenReceiveP2KEUfHizU8jzCzdkijS7F93B6RQG8cyGuSAMjJfQns2n7Sentry05474F415449040CF20100046D61696E
TokenBurnP2KC3QcFdj6xKwrzRjMxwid3JhrS3pxet3ZT1Reomny29anentry05474F41544903E45700046D61696E
TokenMintP2KC3QcFdj6xKwrzRjMxwid3JhrS3pxet3ZT1Reomny29anentry04545452532177CEB892E3181D2D94EC5B63E72BF9851AE4ACA01EB4218F0CE4542FA4BA13BD00046D61696E
TokenMintP2KC3QcFdj6xKwrzRjMxwid3JhrS3pxet3ZT1Reomny29anentry045454525321D9A2FAE91E85347E329BED597B6801F68FE22D0CECF033EF290F8CAF23E50FE900046D61696E
TokenMintP2KC3QcFdj6xKwrzRjMxwid3JhrS3pxet3ZT1Reomny29anentry045454525321361B465ACA9F5E28F76156B569E98C6302E594055C04C169248AABBDD42878DC00046D61696E
TokenMintP2KC3QcFdj6xKwrzRjMxwid3JhrS3pxet3ZT1Reomny29anentry0454545253214359680E584E3DFA7B8135DDAD93DAED51F732660135AC1D039ACF2378AF7ACC00046D61696E
TokenMintP2KC3QcFdj6xKwrzRjMxwid3JhrS3pxet3ZT1Reomny29anentry045454525321B672C83ED4460CB93FACD2934D382DBDB2BCC8DA93A48897E8CEA2131965606000046D61696E
GasPaymentgoati_gasgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037F0700
TokenClaimgoati_gasgas044B43414C05A01C531800046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C056051B70500046D61696E
CrownRewardsgoati_gasgas044B43414C05006CDC0200046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C05006CDC0200046D61696E