- Phantasma Explorer -

Transaction Information
DescriptionP2K7yBCYMyL9279YAW1aboQdmFLiQxkLSEfJVcZexJDzb8r sent GHOST - NFT #100500660702739882174601485111771464402893107689330425937383446743504510928487 to mrsammy
FeesP2K7yBCYMyL9279YAW1aboQdmFLiQxkLSEfJVcZexJDzb8r paid 0.00098 KCAL in fees.
block received 0.00098 KCAL in fees.
P2K7yBCYMyL9279YAW1aboQdmFLiQxkLSEfJVcZexJDzb8r paid 0.00098 KCAL to crown rewards.
P2K7yBCYMyL9279YAW1aboQdmFLiQxkLSEfJVcZexJDzb8r burned 0.00195 KCAL.
Date1/2/2021 12:05:44 PM UTC
Transaction HashE552A01C424E52A4218CA53F60CAE7D6CF7EDCB73C07D90A6B7AEA6592200D9D
PayloadPGT2.0.2
Result-
Expiration1/2/2021 12:25:42 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash33C59C6D4F1DFF16B5A58FC0123FEB2A577DDEAFCE1E97198D877FB467490EB2
Transaction Script

Raw

0D00030320030003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D0002232201003E462676B1DA57A1BDA66E0CE6148C0710E6C921518CA33A28DE6DDCC19BA21703000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D00032167465293543C46E1E6404492B01E367FCD49D5CEED80593E4E737C44B05B31DE0003000D00040547484F535403000D0002232201005D5E2677BE92D0063FE3D0B665167B9D36E259466E1DE64EBD973D4EA9B9AC8203000D0002232201003E462676B1DA57A1BDA66E0CE6148C0710E6C921518CA33A28DE6DDCC19BA21703000D00041552756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E07000D0002232201003E462676B1DA57A1BDA66E0CE6148C0710E6C921518CA33A28DE6DDCC19BA21703000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 800
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 2201003E462676B1DA57A1BDA66E0CE6148C0710E6C921518CA33A28DE6DDCC19BA217
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 100500660702739882174601485111771464402893107689330425937383446743504510928487
164: PUSH r0
166: LOAD r0, "GHOST"
175: PUSH r0
177: LOAD r0, 2201005D5E2677BE92D0063FE3D0B665167B9D36E259466E1DE64EBD973D4EA9B9AC82
216: PUSH r0
218: LOAD r0, 2201003E462676B1DA57A1BDA66E0CE6148C0710E6C921518CA33A28DE6DDCC19BA217
257: PUSH r0
259: LOAD r0, "Runtime.TransferToken"
284: EXTCALL r0
286: LOAD r0, 2201003E462676B1DA57A1BDA66E0CE6148C0710E6C921518CA33A28DE6DDCC19BA217
325: PUSH r0
327: LOAD r0, "SpendGas"
339: PUSH r0
341: LOAD r0, "gas"
348: CTX r0, r1
351: SWITCH r1
353: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakeP2K7yBCYMyL9279YAW1aboQdmFLiQxkLSEfJVcZexJDzb8rgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
GasEscrowP2K7yBCYMyL9279YAW1aboQdmFLiQxkLSEfJVcZexJDzb8rgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003200300
TokenSendP2K7yBCYMyL9279YAW1aboQdmFLiQxkLSEfJVcZexJDzb8rentry0547484F53542167465293543C46E1E6404492B01E367FCD49D5CEED80593E4E737C44B05B31DE00046D61696E
TokenReceivemrsammyentry0547484F53542167465293543C46E1E6404492B01E367FCD49D5CEED80593E4E737C44B05B31DE00046D61696E
GasPaymentP2K7yBCYMyL9279YAW1aboQdmFLiQxkLSEfJVcZexJDzb8rgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003870100
TokenClaimP2K7yBCYMyL9279YAW1aboQdmFLiQxkLSEfJVcZexJDzb8rgas044B43414C05A015700200046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05E08B290100046D61696E
CrownRewardsP2K7yBCYMyL9279YAW1aboQdmFLiQxkLSEfJVcZexJDzb8rgas044B43414C0440899500046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C0440899500046D61696E