- Phantasma Explorer -

Transaction Script

Raw

0D0003035C440003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100AF68839D539E1B75811295D0A8BF5410CB8D3D465108CFDC7299EFD092266CF203000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D0003057882D92B0003000D000404534F554C03000D0002232201009EF9E042B739ADD59A0D20668D56B9175E9E3615F30FD6D400D971F34FC400F103000D00022322010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D03000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D000305E8F8BC070003000D000404534F554C03000D00022322010065AD5BCB22EA970A6F529918BDAC464DE40023CDDB59AE37EC32D9A6E9CC0B9803000D00022322010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D03000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041452756E74696D652E52656164546F6B656E52414D070004010E0101031E010E01010203010D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041252756E74696D652E5772697465546F6B656E07000D0202AB010403000002000000000001000000010000007C9E09629B9D26DB3A8C4D4522010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D689BE27176401DF4F6D4EE8A19F3CCAFF1D4567449AF1394D7E9CE1747578F0D943C1ADD5573BA16C004FB3AB39E56229E66F176C4DFE51DA4C5B3AB70111DE18A920AAA4B3278D8B6F9C0A5F3EADEDC1DC70D41C2D58B97C9A8039CBE7D763059CFF172F657C2813B0F0201020D000201000D030301000303030003020D0004045454525303000D00022322010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D03000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041152756E74696D652E4D696E74546F6B656E07000D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041452756E74696D652E52656164546F6B656E52414D070004010E0101031E010E01010203010D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041252756E74696D652E5772697465546F6B656E07000D0202AB010403000002000000000001000000010000007C9E0962F6F4D0051AAE988A22010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D6831A8BD4B71C57AE57ECDAD5ED18E37EA7C2B28EF3047B09797997C4CC2279C025CE5600F292ADF9B08BB3D6DF2EF4A74FC63D7669440737945F2B2B3579CBE4B7D89A3D4CCBE640BE9EF749BDF8420D7F6D58794F25AEF98FE1E61AE3DB2D07060DE5E62A3E1990D0F0201020D000201000D030301000303030003020D0004045454525303000D00022322010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D03000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041152756E74696D652E4D696E74546F6B656E07000D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041452756E74696D652E52656164546F6B656E52414D070004010E0101031E010E01010203010D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041252756E74696D652E5772697465546F6B656E07000D0202AB010403000002000000000001000000010000007C9E0962DB595A0899EF640622010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D68ED3206C4F6DED6EB460A5978FB7E9A4B1468ED43CD474D7C6CB46D7760717BE5B784C232D54850CB7E6C8A46D83ACB048B8237C8881DBB63E8F3E52FDB93C50EEF23C7B512CB53679C5E50E18B334963CCB5D86099E9699912B80F606445AA8BC1EE36F55495F6B70F0201020D000201000D030301000303030003020D0004045454525303000D00022322010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D03000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041152756E74696D652E4D696E74546F6B656E07000D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041452756E74696D652E52656164546F6B656E52414D070004010E0101031E010E01010203010D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041252756E74696D652E5772697465546F6B656E07000D0202AB010403000002000000000001000000010000007C9E09628727520356EB18FE22010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D68F0D88B8202B76E7BE6196471247C01A949D2E6135D2DF56FE42418389B65C6A9428E2184C975BF22ACED739C93BABCD535A96C3CFAEC5D98FE40ED779333E454EEF84D03FE9C5B56171EC12A508011EC0047BD3BFACEA198177C210D63FE14957E48973DE90C33F20F0201020D000201000D030301000303030003020D0004045454525303000D00022322010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D03000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041152756E74696D652E4D696E74546F6B656E07000D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D00041452756E74696D652E52656164546F6B656E52414D070004010E0101031E010E01010203010D000321BC836FC39C24908982054E7790C9C01794E3381DB294809DB60B2E6E6C966DD70003000D0004045454525303000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041252756E74696D652E5772697465546F6B656E07000D0202AB010403000002000000000001000000010000007C9E096297FD3C48E36F67AA22010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D68C0EDE2B2E337437D7B57D87349020946CD74E8B20DB71D4C31C81B6EA5FF8B141014324C56837A39A8D5AA05AE481D572301BE88F664A63D2905212BC484D02CFB65E1C0625F8C1FD330D1D4504E0B9D74DD2F06F0688AF53B6873C2FA5B8920F41451AA25008FDD0F0201020D000201000D030301000303030003020D0004045454525303000D00022322010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D03000D000223220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB305377603000D00041152756E74696D652E4D696E74546F6B656E07000D000223220100AF68839D539E1B75811295D0A8BF5410CB8D3D465108CFDC7299EFD092266CF203000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 17500
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100AF68839D539E1B75811295D0A8BF5410CB8D3D465108CFDC7299EFD092266CF2
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 735675000
136: PUSH r0
138: LOAD r0, "SOUL"
146: PUSH r0
148: LOAD r0, 2201009EF9E042B739ADD59A0D20668D56B9175E9E3615F30FD6D400D971F34FC400F1
187: PUSH r0
189: LOAD r0, 22010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D
228: PUSH r0
230: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
256: EXTCALL r0
258: LOAD r0, 129825000
267: PUSH r0
269: LOAD r0, "SOUL"
277: PUSH r0
279: LOAD r0, 22010065AD5BCB22EA970A6F529918BDAC464DE40023CDDB59AE37EC32D9A6E9CC0B98
318: PUSH r0
320: LOAD r0, 22010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D
359: PUSH r0
361: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
387: EXTCALL r0
389: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
426: PUSH r0
428: LOAD r0, "TTRS"
436: PUSH r0
438: LOAD r0, "Runtime.ReadTokenRAM"
462: EXTCALL r0
464: POP r1
466: CAST
467: MOVE r1, r3
470: INC r1
472: CAST
473: MOVE r1, r2
476: PUSH r1
478: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
515: PUSH r0
517: LOAD r0, "TTRS"
525: PUSH r0
527: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
566: PUSH r0
568: LOAD r0, "Runtime.WriteToken"
590: EXTCALL r0
592: LOAD r2, 010403000002000000000001000000010000007C9E09629B9D26DB3A8C4D4522010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D689BE27176401DF4F6D4EE8A19F3CCAFF1D4567449AF1394D7E9CE1747578F0D943C1ADD5573BA16C004FB3AB39E56229E66F176C4DFE51DA4C5B3AB70111DE18A920AAA4B3278D8B6F9C0A5F3EADEDC1DC70D41C2D58B97C9A8039CBE7D763059CFF172F657C2813B
767: CAT
771: LOAD r0, 00
776: LOAD r3, 0
781: PUSH r3
783: PUSH r0
785: PUSH r2
787: LOAD r0, "TTRS"
795: PUSH r0
797: LOAD r0, 22010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D
836: PUSH r0
838: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
877: PUSH r0
879: LOAD r0, "Runtime.MintToken"
900: EXTCALL r0
902: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
939: PUSH r0
941: LOAD r0, "TTRS"
949: PUSH r0
951: LOAD r0, "Runtime.ReadTokenRAM"
975: EXTCALL r0
977: POP r1
979: CAST
980: MOVE r1, r3
983: INC r1
985: CAST
986: MOVE r1, r2
989: PUSH r1
991: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
1028: PUSH r0
1030: LOAD r0, "TTRS"
1038: PUSH r0
1040: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
1079: PUSH r0
1081: LOAD r0, "Runtime.WriteToken"
1103: EXTCALL r0
1105: LOAD r2, 010403000002000000000001000000010000007C9E0962F6F4D0051AAE988A22010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D6831A8BD4B71C57AE57ECDAD5ED18E37EA7C2B28EF3047B09797997C4CC2279C025CE5600F292ADF9B08BB3D6DF2EF4A74FC63D7669440737945F2B2B3579CBE4B7D89A3D4CCBE640BE9EF749BDF8420D7F6D58794F25AEF98FE1E61AE3DB2D07060DE5E62A3E1990D
1280: CAT
1284: LOAD r0, 00
1289: LOAD r3, 0
1294: PUSH r3
1296: PUSH r0
1298: PUSH r2
1300: LOAD r0, "TTRS"
1308: PUSH r0
1310: LOAD r0, 22010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D
1349: PUSH r0
1351: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
1390: PUSH r0
1392: LOAD r0, "Runtime.MintToken"
1413: EXTCALL r0
1415: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
1452: PUSH r0
1454: LOAD r0, "TTRS"
1462: PUSH r0
1464: LOAD r0, "Runtime.ReadTokenRAM"
1488: EXTCALL r0
1490: POP r1
1492: CAST
1493: MOVE r1, r3
1496: INC r1
1498: CAST
1499: MOVE r1, r2
1502: PUSH r1
1504: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
1541: PUSH r0
1543: LOAD r0, "TTRS"
1551: PUSH r0
1553: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
1592: PUSH r0
1594: LOAD r0, "Runtime.WriteToken"
1616: EXTCALL r0
1618: LOAD r2, 010403000002000000000001000000010000007C9E0962DB595A0899EF640622010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D68ED3206C4F6DED6EB460A5978FB7E9A4B1468ED43CD474D7C6CB46D7760717BE5B784C232D54850CB7E6C8A46D83ACB048B8237C8881DBB63E8F3E52FDB93C50EEF23C7B512CB53679C5E50E18B334963CCB5D86099E9699912B80F606445AA8BC1EE36F55495F6B7
1793: CAT
1797: LOAD r0, 00
1802: LOAD r3, 0
1807: PUSH r3
1809: PUSH r0
1811: PUSH r2
1813: LOAD r0, "TTRS"
1821: PUSH r0
1823: LOAD r0, 22010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D
1862: PUSH r0
1864: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
1903: PUSH r0
1905: LOAD r0, "Runtime.MintToken"
1926: EXTCALL r0
1928: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
1965: PUSH r0
1967: LOAD r0, "TTRS"
1975: PUSH r0
1977: LOAD r0, "Runtime.ReadTokenRAM"
2001: EXTCALL r0
2003: POP r1
2005: CAST
2006: MOVE r1, r3
2009: INC r1
2011: CAST
2012: MOVE r1, r2
2015: PUSH r1
2017: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
2054: PUSH r0
2056: LOAD r0, "TTRS"
2064: PUSH r0
2066: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
2105: PUSH r0
2107: LOAD r0, "Runtime.WriteToken"
2129: EXTCALL r0
2131: LOAD r2, 010403000002000000000001000000010000007C9E09628727520356EB18FE22010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D68F0D88B8202B76E7BE6196471247C01A949D2E6135D2DF56FE42418389B65C6A9428E2184C975BF22ACED739C93BABCD535A96C3CFAEC5D98FE40ED779333E454EEF84D03FE9C5B56171EC12A508011EC0047BD3BFACEA198177C210D63FE14957E48973DE90C33F2
2306: CAT
2310: LOAD r0, 00
2315: LOAD r3, 0
2320: PUSH r3
2322: PUSH r0
2324: PUSH r2
2326: LOAD r0, "TTRS"
2334: PUSH r0
2336: LOAD r0, 22010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D
2375: PUSH r0
2377: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
2416: PUSH r0
2418: LOAD r0, "Runtime.MintToken"
2439: EXTCALL r0
2441: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
2478: PUSH r0
2480: LOAD r0, "TTRS"
2488: PUSH r0
2490: LOAD r0, "Runtime.ReadTokenRAM"
2514: EXTCALL r0
2516: POP r1
2518: CAST
2519: MOVE r1, r3
2522: INC r1
2524: CAST
2525: MOVE r1, r2
2528: PUSH r1
2530: LOAD r0, 97440886960692670237589918398083075311988535688389800941246838027769336529852
2567: PUSH r0
2569: LOAD r0, "TTRS"
2577: PUSH r0
2579: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
2618: PUSH r0
2620: LOAD r0, "Runtime.WriteToken"
2642: EXTCALL r0
2644: LOAD r2, 010403000002000000000001000000010000007C9E096297FD3C48E36F67AA22010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D68C0EDE2B2E337437D7B57D87349020946CD74E8B20DB71D4C31C81B6EA5FF8B141014324C56837A39A8D5AA05AE481D572301BE88F664A63D2905212BC484D02CFB65E1C0625F8C1FD330D1D4504E0B9D74DD2F06F0688AF53B6873C2FA5B8920F41451AA25008FDD
2819: CAT
2823: LOAD r0, 00
2828: LOAD r3, 0
2833: PUSH r3
2835: PUSH r0
2837: PUSH r2
2839: LOAD r0, "TTRS"
2847: PUSH r0
2849: LOAD r0, 22010065AB4C9C8381B40DA86A1634F8C9401C23DFFC57BD5F30FE330B71C90BC4837D
2888: PUSH r0
2890: LOAD r0, 220100AF133B5C9A21AC8294F97C63D64DBB34DC2B371AAD1B76E13CA3D8ECB3053776
2929: PUSH r0
2931: LOAD r0, "Runtime.MintToken"
2952: EXTCALL r0
2954: LOAD r0, 220100AF68839D539E1B75811295D0A8BF5410CB8D3D465108CFDC7299EFD092266CF2
2993: PUSH r0
2995: LOAD r0, "SpendGas"
3007: PUSH r0
3009: LOAD r0, "gas"
3016: CTX r0, r1
3019: SWITCH r1
3021: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakegoati_gasgas044B43414C0580E14E6800046D61696E
GasEscrowgoati_gasgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100035C4400
TokenSendrobadl5entry04534F554C057882D92B00046D61696E
TokenReceiveP2KEUfHizU8jzCzdkijS7F93B6RQG8cyGuSAMjJfQns2n7Sentry04534F554C057882D92B00046D61696E
TokenSendrobadl5entry04534F554C05E8F8BC0700046D61696E
TokenReceiveP2KAczNsjq5ZabYSAGUqimv7ZW78bNSLuNSSsUEfnrgk4rBentry04534F554C05E8F8BC0700046D61696E
TokenMintrobadl5entry04545452532108C77C71A8A6A9D0F9FD16F54CEF14AA5CABE913A0BB124EBADE0BEBF5EB97E100046D61696E
TokenMintrobadl5entry045454525321B04CF0B725F42177F7E9EE0AC3290CEB260F028B6B0A2DE2DE9D985863A2334E00046D61696E
TokenMintrobadl5entry04545452532123FC573F773676D54707DCE67D10E709492920312D7ABC76333AAE1046E376B500046D61696E
TokenMintrobadl5entry0454545253210B4363C563672E2191A2A4FADA4B64A8ADB7F6DBFF6EC5D8279EC5E3E1A6428A00046D61696E
TokenMintrobadl5entry04545452532166F35A0F5416B7A301F4F1A969E4565BACCEF0BFCF44AD27B488DC5E7FAD7FE900046D61696E
GasPaymentgoati_gasgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003A30700
TokenClaimgoati_gasgas044B43414C05A0C9A75C00046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05A0C8D20500046D61696E
CrownRewardsgoati_gasgas044B43414C05A027EA0200046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C05A027EA0200046D61696E