- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptiongenesis sent 0.39435341 SOUL to P2KA6fLu5Wr629WUypP1tazCbmC2EcXzhtkTNAfAaxMCj2R
Feesgenesis paid 0.00096 KCAL in fees.
block received 0.00096 KCAL in fees.
genesis paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
genesis burned 0.000000019 KCAL.
Date12/16/2020 12:58:33 AM UTC
Transaction HashADFD55D0BE9286EA031FDC0C8E41E2AE68F3F5AE196D0B2EE848468B1ADCB688
PayloadTXFX2.1
Result-
Expiration12/16/2020 1:00:33 AM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash9F84F437A0B2B4A2B297C7ED06301D62585DC05969C6784E9893881FF8294A9F
Transaction Script

Raw

0D0003049F86010003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D0003054DBC59020003000D000404534F554C03000D0002232201005DE86992434D191A76A97C192C560CA0A6F0290230871314C83E57240517A35203000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 99999
008: PUSH r0
010: LOAD r0, 100000
018: PUSH r0
020: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
059: PUSH r0
061: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
100: PUSH r0
102: LOAD r0, "AllowGas"
114: PUSH r0
116: LOAD r0, "gas"
123: CTX r0, r1
126: SWITCH r1
128: LOAD r0, 39435341
137: PUSH r0
139: LOAD r0, "SOUL"
147: PUSH r0
149: LOAD r0, 2201005DE86992434D191A76A97C192C560CA0A6F0290230871314C83E57240517A352
188: PUSH r0
190: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
229: PUSH r0
231: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
257: EXTCALL r0
259: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
298: PUSH r0
300: LOAD r0, "SpendGas"
312: PUSH r0
314: LOAD r0, "gas"
321: CTX r0, r1
324: SWITCH r1
326: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakegenesisgas044B43414C06605D0A540200046D61696E
GasEscrowgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100049F860100
TokenSendgenesisentry04534F554C054DBC590200046D61696E
TokenReceiveP2KA6fLu5Wr629WUypP1tazCbmC2EcXzhtkTNAfAaxMCj2Rentry04534F554C054DBC590200046D61696E
GasPaymentgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimgenesisgas044B43414C064001C5510200046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C02BE00046D61696E
CrownRewardsgenesisgas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C04007C9200046D61696E