- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionsoulroll sent 100 KCAL to tts10000
Feessoulroll paid 0 KCAL in fees.
soulroll paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
soulroll burned 0 KCAL.
Date4/1/2020 1:05:55 AM UTC
Transaction HashA4F5C62F01EC4B7808C53B35033C6E53BFBC2F745DAF85675FDF01948511B069
PayloadPHT-0-9-0
Result-
Expiration4/1/2020 1:35:23 AM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash5601C20E0D1B67C816337B30F5F0D83B7EDF5869E51223BDF5440CAE8A558636
Transaction Script

Raw

0D00030320030003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D0002232201002F8CA430A15804CE7AD7342489D071ED6D3C47B865CD82747DE9521D2B0C806603000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D0003060010A5D4E80003000D0004044B43414C03000D000408747473313030303003000D0002232201002F8CA430A15804CE7AD7342489D071ED6D3C47B865CD82747DE9521D2B0C806603000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D0002232201002F8CA430A15804CE7AD7342489D071ED6D3C47B865CD82747DE9521D2B0C806603000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 800
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 2201002F8CA430A15804CE7AD7342489D071ED6D3C47B865CD82747DE9521D2B0C8066
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 1000000000000
137: PUSH r0
139: LOAD r0, "KCAL"
147: PUSH r0
149: LOAD r0, "tts10000"
161: PUSH r0
163: LOAD r0, 2201002F8CA430A15804CE7AD7342489D071ED6D3C47B865CD82747DE9521D2B0C8066
202: PUSH r0
204: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
230: EXTCALL r0
232: LOAD r0, 2201002F8CA430A15804CE7AD7342489D071ED6D3C47B865CD82747DE9521D2B0C8066
271: PUSH r0
273: LOAD r0, "SpendGas"
285: PUSH r0
287: LOAD r0, "gas"
294: CTX r0, r1
297: SWITCH r1
299: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakesoulrollgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
GasEscrowsoulrollgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003200300
TokenSendsoulrollentry044B43414C060010A5D4E800046D61696E
TokenReceivetts10000entry044B43414C060010A5D4E800046D61696E
GasPaymentsoulrollgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimsoulrollgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
TokenBurnsoulrollgas044B43414C02BE00046D61696E
TokenStakesoulrollgas044B43414C0460F59000046D61696E
CrownRewardssoulrollgas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenSendsoulrollgas044B43414C04007C9200046D61696E
TokenReceiveblockgas044B43414C04007C9200046D61696E