- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionflipflops claimed 400 KCAL
Feesflipflops paid 0 KCAL in fees.
flipflops paid 0.00109 KCAL to crown rewards.
flipflops burned 0 KCAL.
Date10/25/2019 1:01:31 AM UTC
Transaction Hash9950E3E51B0552415E6E7DE9886C319786B766E968D30995E15161789E73E06E
PayloadPGT1.2
Result-
Expiration10/25/2019 1:21:30 AM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash7E5A492EF74904ADB28C688B48176860D4989790BC42B14A2E177B014CE1C3DD
Transaction Script

Raw

0D00030320030003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C983503000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D000223220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C983503000D000223220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C983503000D000405436C61696D03000D0004057374616B652D00012E010D000223220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C983503000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 800
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C9835
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C9835
166: PUSH r0
168: LOAD r0, 220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C9835
207: PUSH r0
209: LOAD r0, "Claim"
218: PUSH r0
220: LOAD r0, "stake"
229: CTX r0, r1
232: SWITCH r1
234: LOAD r0, 220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C9835
273: PUSH r0
275: LOAD r0, "SpendGas"
287: PUSH r0
289: LOAD r0, "gas"
296: CTX r0, r1
299: SWITCH r1
301: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakeflipflopsgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
GasEscrowflipflopsgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003200300
TokenMintflipflopsstake044B43414C0700409452A30300046D61696E
GasPaymentflipflopsgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003B30100
TokenClaimflipflopsgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
TokenBurnflipflopsgas044B43414C02D900046D61696E
TokenStakeflipflopsgas044B43414C042052A600046D61696E
CrownRewardsflipflopsgas044B43414C042052A600046D61696E
TokenSendflipflopsgas044B43414C042052A600046D61696E
TokenReceiveblockgas044B43414C042052A600046D61696E