- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionnftartists sent 100 KCAL to P2KGEduZemYaMHNTYPKgeEiegSHVm6DQ5TixQicmPLfMrWk
Feesnftartists paid 0.00096 KCAL in fees.
block received 0.00096 KCAL in fees.
nftartists paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
nftartists burned 0.0019 KCAL.
Date1/14/21 1:15:24 AM UTC
Transaction Hash4E4B92ED718D12BDA2BE0B1C810A83E23A70078E04584E9B80D49429B017B44A
PayloadPGT2.0
Result-
Expiration1/14/21 1:35:12 AM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block HashEDEDDE58E64CC1290307F435CE3063E659A05661BB95E04BECDDDB3BAB07D171
Transaction Script

Raw

0D00030320030003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D0002232201001686CCBC72DE0E067018F6C90AA13C144B0467312ADA796A9729507E1719B4FD03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D0003060010A5D4E80003000D0004044B43414C03000D000223220100B9198E49C6D932233A5EDF0A420C611C9465B06634A24DFDBF0010CD8FCE898103000D0002232201001686CCBC72DE0E067018F6C90AA13C144B0467312ADA796A9729507E1719B4FD03000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D0002232201001686CCBC72DE0E067018F6C90AA13C144B0467312ADA796A9729507E1719B4FD03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 800
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 2201001686CCBC72DE0E067018F6C90AA13C144B0467312ADA796A9729507E1719B4FD
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 1000000000000
137: PUSH r0
139: LOAD r0, "KCAL"
147: PUSH r0
149: LOAD r0, 220100B9198E49C6D932233A5EDF0A420C611C9465B06634A24DFDBF0010CD8FCE8981
188: PUSH r0
190: LOAD r0, 2201001686CCBC72DE0E067018F6C90AA13C144B0467312ADA796A9729507E1719B4FD
229: PUSH r0
231: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
257: EXTCALL r0
259: LOAD r0, 2201001686CCBC72DE0E067018F6C90AA13C144B0467312ADA796A9729507E1719B4FD
298: PUSH r0
300: LOAD r0, "SpendGas"
312: PUSH r0
314: LOAD r0, "gas"
321: CTX r0, r1
324: SWITCH r1
326: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakenftartistsgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
GasEscrownftartistsgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003200300
TokenSendnftartistsentry044B43414C060010A5D4E800046D61696E
TokenReceiveP2KGEduZemYaMHNTYPKgeEiegSHVm6DQ5TixQicmPLfMrWkentry044B43414C060010A5D4E800046D61696E
GasPaymentnftartistsgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimnftartistsgas044B43414C05E0577F0200046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05C0EA210100046D61696E
CrownRewardsnftartistsgas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C04007C9200046D61696E