- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionyschang sent 50 KCAL to moneymaker03
Feesyschang paid 0 KCAL in fees.
yschang paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
yschang burned 0 KCAL.
Date10/12/2019 3:00:40 AM UTC
Transaction Hash0E1398E816897D1A9793CA76B7AA82D7855DEF7A8BD93CB5D8ED80843EB71E29
PayloadPGT1.2
Result-
Expiration10/12/2019 3:20:42 AM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash5BAB2BE57ADCCD2F2E289C4CE96EE08DD33AFAFDE59CDA1F6BDA479300518664
Transaction Script

Raw

0D00030320030003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100DDFE3488A89FDEC51795C7F48884E6BAE2C91712705A1FE545A4C6A356410AD803000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D0003060088526A740003000D0004044B43414C03000D000223220100216D1152435D3D03DB4DA75C3076C8E6F9FCFE9DCA25A9217C93719D0A54A1E203000D000223220100DDFE3488A89FDEC51795C7F48884E6BAE2C91712705A1FE545A4C6A356410AD803000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D000223220100DDFE3488A89FDEC51795C7F48884E6BAE2C91712705A1FE545A4C6A356410AD803000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 800
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100DDFE3488A89FDEC51795C7F48884E6BAE2C91712705A1FE545A4C6A356410AD8
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 500000000000
137: PUSH r0
139: LOAD r0, "KCAL"
147: PUSH r0
149: LOAD r0, 220100216D1152435D3D03DB4DA75C3076C8E6F9FCFE9DCA25A9217C93719D0A54A1E2
188: PUSH r0
190: LOAD r0, 220100DDFE3488A89FDEC51795C7F48884E6BAE2C91712705A1FE545A4C6A356410AD8
229: PUSH r0
231: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
257: EXTCALL r0
259: LOAD r0, 220100DDFE3488A89FDEC51795C7F48884E6BAE2C91712705A1FE545A4C6A356410AD8
298: PUSH r0
300: LOAD r0, "SpendGas"
312: PUSH r0
314: LOAD r0, "gas"
321: CTX r0, r1
324: SWITCH r1
326: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakeyschanggas044B43414C0500B4C40400046D61696E
GasEscrowyschanggas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003200300
TokenSendyschangentry044B43414C060088526A7400046D61696E
TokenReceivemoneymaker03entry044B43414C060088526A7400046D61696E
GasPaymentyschanggas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimyschanggas044B43414C0500B4C40400046D61696E
TokenBurnyschanggas044B43414C02BE00046D61696E
TokenStakeyschanggas044B43414C0460F59000046D61696E
CrownRewardsyschanggas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenSendyschanggas044B43414C04007C9200046D61696E
TokenReceiveblockgas044B43414C04007C9200046D61696E