- Phantasma Explorer -

Account P2K6Yc6WRX4SSZQhPo1XpW6zs2HPYLsaudtoZX1G5HFwqX2

Account Information
AddressP2K6Yc6WRX4SSZQhPo1XpW6zs2HPYLsaudtoZX1G5HFwqX2
Namemankinimaster
TypeUser
Stake 1.00581232 SOUL
Transactions
Hash
3964D9FA48AAF16B22F93EC18EB68B55B9DD45E5C1A93B0A9F11F05CAB5CB0F0
6DA4CBA3EB8BB6F5AE6C741F224E1DB7868C28F0BBF1BDA1BCD965BB4C8BAB5A
DBD0BA0C07C9EC148E6CAF8B823D932C9B9B3027B2753EB7D750E9F153AE3F92
142C25CF47D964354655BF98A750CD60A1939FC62D8472EEFFF168621333E9E2
5BB78C717C0F68723363A4F605DE0746CD8FC015505007D3C9554E4180AD56DD
FE3ECFCE881EC52C08DB2BB8F27C9780C93E4DB494C4F128D6E1553BEB9BB410
96F6061A82DDF6F300DA522448DBFEA5B0FF99B1A5BAD5673543667BFE5440E5
D14282D0644CBB65B1A6391FBFD9167F46FCE010470FFFB86C4DEDE13D42DB5A
22283D3322F79FA200F5AA9D26475BF4D1F956EC95865A72A128A15F4B633F96
AA62BFA2D8230B79C0B659147691E7F10AD1D4CB1FA61AA54772F5C476811626
659229331D6D73933FC5D1CE71CB879A5ED332A23DDC6B8EAFCF899C6911DD63
AD07120CB57E9A77B1D981AEF82E5026E6E45C172AFEFF1F5E60EC5C9122589C
931E361F610CA66DFDCA7FF414581C4532B26E8335C7128E892C9A3649C40C84
CAE2A83380763359200006FEE8F410A24174A2C14C8995942CF51F967BFB0B36
D945196422024E61206FA2AB4206055EA36F699C2373C381A421DEB8013FA994
5B524F9C04252EAF9DFFF32E3A502D7CA8FD5D712DB27CCF8C7DB7F16C63B9E1
5B93605839877424DF8B8D2DB719C50BF289406A189F7DB56D56B658B324EA44
E2F9CA61EFEA2B19E64CFAEC3FA58843B14A1FD8BD0E717A5B420B3FE786A6D7
07EC60A68ED468BD5B65D7D8F601FCD71D5FD847727EBC1AF767165243C651BC
AA07266AEF6FF69F8B2A67BEFF25390D29D024F57304D8FD522AC0995FDEC763
5FA359B7B817FE20ED1B166AB3F78F6D1B85B89C95E8D0A2A8022AF379003B0B
484939337C31833BE99BCE03B785069A3B100E7595296312F8319E127AC645BD
0EB93D198FAC9680959BB4F1BC4E8E74E9CAA841502F84FE867F23CDBDE5B92E
2E5C7C24DC306144F72339C05F34A28E48CAB6A17551AE807AEDE7E6FA971209
B3BA35F1AEDCB112E103E457426E9E5007AA7CB9CB0D0BCE86F1C08A1270A4FB
6F9F576FE93D11368931AED729E8F6D98EB162F0658289C28D14D58C70C25C52
377FD968DD4C7F3E85D35EE1A9997512CA1C031ECDAFEF6732A23A3631635650
D6B00F7B5CBB36221E2111193874D46A6199637DC3EE09445B27A9B8340630AA
A347C3E8A1B2428CD8E94824FDBB934F432B7968F12A3103AE39023415130412
17C8E0C00654FCA5E862ACDE032D2DD0C7DB102D51947FE21250752DF8B3037D
4268F580618CA66F3776DA49E658B690858CDE2B6088B2652D59CCC6A0E4E78E
7DA05F885EA217ECA81BC220537276099DB0E3BC74B28A3053F405D22A787CF9
673EB9898589B1FE10F2EC97BFDFC6B4B042D1B0E0F60CFEE0F389D9100209C3
05D9013DF693AEA7D23E19D3E27A93F1EAA64F2B2460F99E86A9413C2AA6BD02
2E93F1D12348362A9296E9C635DC4F15E5EA9B6AD01B732D2D2612DAB38FF367
973A2D01DA9F1E479CB136C288786A8B3BA2E51BEE98078469E696F788694DAE
082A5C7C5BEDACC91632F801DC6ABB45B3D2FB70C7299D1E6635C02286CE5A04
0DC51760114CF2079C45E40E5D03373FDCB2AA60466FD0837AD80D1404A82229
699E04B672CC20ACAFD65FC4737F8D484060236BEAFD0090B8C2AB6B42DF31FD
D34595EE134FDB92DA2404C7B825D6BCB4DEC9103DF6BAA9BAB7ED6148D2D76F
B44BF81CDA90DA04134354A7DB4564DADD073AB84C9876B38CEDCDA90DE4BC1A
82978071AC4C794455B9529F907CC9C6B433F0B457F10C0D9D3E06495424B0A7
AB0305C2B6AC3EE89071E972773683FD1B2A483BD1F4D3AA56C8DB4655EA3DA3
5392B7BB1D268E12CE2D0F09AE2FB6F22BAA3EFED74E490981E3A791DFAF9A3D
97D4A466D92709F78357D51CE808567DB3EA24402B69488EF5AC941678F32D49
0D4F95996FC3B39FC7062A23D44F35A1E1889474E8015299F09361D88D0DD8FF
340BD13B3480095630349FF7E2B0C54A792F232BBD69B81EB43F4987E719DDD0
AAD584C68CFB31FEA02D0EDD1E85CE14565F44EE1470C32171A840416D9BA51E
5E47401C3C19DDC77BBC4961310F40278B15C1F1907AA200FD534312CBF216EA
DDB0D0A6458283F073B090524FDD55921C8CF2FDBCC9D18D1946DD2849B92193
CE37ED1319BC73C5697C578FECED91EA39DC950CB6095D36E7EDC3CA193C9D84
E65AA0DF084E864CBC70A2910D3C85A32B90E9F08ADF6740DEA20E52EE78EC34
E80D0F18322A679B9E85B7E53BC99FB1EF28DF2A160709DE8D90E83B2C0A0690
A9B9440EE2DCB52249AC23FC66B9614C18FA1F46E8577D9D371C725F4724E022
EBE5BC235A5F7E5C979D1D56DBEB2A8C03D7F15D5E3581D9317785005EA611F4
A1212C4D1ABC88E69907A2583207BCF76C6D52F608AB3D0272733DB6896D00B2
FCFA7EA579331C78E8F832395CCC04335F5A6B4ADB53FF9686537385678D1128
8AF0BE7CFC4B620C45D7BAE0E1EAC242C416A38DA66EC8BA9432C6D1BFF43681
CC08C2210256B084CE7941E50C8514905012EB0E67264353792D31630AE712D7
D8BDA45BAAB844E5546A5D5F87D1C12DDB8C322EAB62D5D7BAB4948CA0671B9E
F1C77E60C9CE246BD4A20203D6D99B1DAF0B9747DF0B8A11570634BD24EE66AB
4FF004DB96A1CED4E93FC3D5FA46CEAD724E7AB56C2792CC8E2F03C25D5CF318
767E8BC155B99BCD12C1928DF7DB66A90AD8C3C2BA4D09F78B95F2BC47F5A75C
1ADFAA0F63950F9D22AA532519A6B0E5204810692D9097E1866C36328D9665C7
ECE67EB55CAB0533F84DCA70B5E745280EC6655368AF28681AED39700DAFF40C
20D0A345069F0E1948C61F643E53995D9D0239523B0DC69ACA5B813FEA3442E2
F4126CDAAF638D405134908BE300FFBE4BD7EA88D2BC375BABE0B31AFB65C4AE
A915E19231A556FF0A0E0A2AC97CB2FD7AC1CA2CBF6311163F6B7AEFAC14C111
BC2C586377703F30E609A9123C99CAE57CB50416FAAA486212C2A600938174F9
C925862E6374DCCC9F48463029687FF7CB1B8850D26299E489DE343827D2420B
38D38DDD948D3003C6DA2B3670CE07D357D25C481D9BFEB340B87BD5718C0291
AA1EC6613D9418638875A904EAC99E25BE96675DFA0F54024487A12D27D3194A
76AAED9DF8BE7FF74889C8C93469BC2CE6A4C69602F2CF9FF0E34B73F1C6E75F
13E20314C0766C945951C4839742831544D2E655155586386B48B932EA6BD69D
04E9CB41D4B5689C68EC480E3430D2D223FA787C465BD4AB1245B0FD227D785E
DC567155307A77A4FB7D9F6FCF239F82B28554470D76337857A80543C95E124D
330CFE52FE6973C4B17DC7746CC23488C4B612BBECD07FE9E765BE6BE18747C8
C7BBA3F65E73DCB6D9451B6C47D3CFF609241D1FEE29602BAA3658B58406322E
294D0694990F8ABD7BEFD6CFDFF15501FD7717EC8F088B6302F01DD0DA636670
914EAF18463F4387116E14BC8E94DA10611FAE5B248037446F2F55BE5AA928F9
601DD7CFF0E24C19AFEC4636F341BDF1E47BDD8AD5AF0304A47565F9EF1B1C17
E6A86AFDFD3B1B83B221EDD76E10F70A71DDB129DD29B60C7EA138412B913A82
05F62659B9BB1A7970C484F7A03A35A9BB78C2745F59852EAB221813913D0E98
D4EB013CB8A5DAE28AFF80E4AC02C41A398661419811DEC74C7101CA26E07EA5
898035B10827417FAE582DFFC290CB1B716A5FA642DB05AFD8D42ACB8435DE42
F58635FFB219F3E13F967EA3EC24FEA9BDBC81897F498B8780C9331A4213A1A6
42BA005C16FFF4DAED70D5662BE2595D87540D9356D12024A76C49FE26390E6A
5015EE4666C55FCAC24ADA05DE6F6905A6C2A9109813E95998B2EE9CE637DE39
357E65708EFC790739576E2FB98BA5F9B2B68B58F177A58F9F624719C6E37100
640F72EF0686FD9CD4F7DF5F011C1D19220BE8DDE60362F97A2260917E667A26
0D4904CE5AC4C2B250E0D00031BD3B9DBA91CE9D9DD4DF71255D701DBE08EA4C
0790DFC167CDE3B5DA268F4688C837C22987EDDC5B0F950C609DD87A50AA65FF
DE21ED8A189E57F2B496E8C59B440D0295122952B5C624E5D4B73943A53BAA2B
1CBA346C0785B8793BD28E93A592A0D7EC0C9E97218D3FD19223538C7A9459DD
208DE8D4A6E80478A8F4549164200B3D6C7601A0935527F2C2EF53190E2443FB
80881358300F1610039D3647414C81932079193687DD058418226D0EE37A7A31
3D32E5EE0A3F33431A1FDCBFCE8CEBEFD0AC937B93534B85215D268F43F10B30
1BDC4B490ADC43454C321890EAFCCCC6A1FD3771E47653841BD8F56CE2867FAC
AAEE027F25F4806622B903322A96183FD06484694B21C02C49EED2C0F2868C39
FD624594B6C7A9278901790B1CB7B9BC465752E1E7886834A0F04D5CE5C94273
C4D059AA6E8B7320F256AE04922CE6DF4E0AE7AAC9CF9C93E8787A7E62CC16B2
E7A660B6B3ECAE8186FFDB0127F06BBDDA3C16FA15FA9B22088E6B9521AFFCB5
E5C750BBD9C33685CBF08463D6F10D9BDFA94D4936ABF7D741F0DC5223B95AF1
4D4DB25D959C7F4FBCB16BEA996D5B72A71FDCE11FEF902F6859A26184B7456C
7794BEFE5D1DF4A3487CA36091D216A23A2A238AA768F3FEF6D5F882D63FC90C
E4435DF8774B04DE77DF91A1FE66EDFC1CF4EE690747166B434C514ECEA67AF4
040B61290AF82601F69060996FE0CB2F42D80EC164745B97441B6C0C4E14D770
5DFABB1F3BC7065532C43282EF0844DD761AD6F0ADDFA907704F40C1FA528E61
0C6A5F9F8E57E17E204450E4A067442706535CB4527023157A3ADB689C90E353
ACC6501880462C11EFDF0645F255D9167D52A8F6895BD163B6230D4C6715133C
6311072FF98D87BC9CAB33BAB7B674F2EA452C00CA0830F86B80434414326387
218DB1D04FF76871453B9ECCD5B8DFA8787CDE6F96FCAF96F2D9C49C6E6D3AD1
E3169252582E0DA35A1D0E76B7AD5348205D6A183E2B1262C8ECE7F789C86EA5
C43F9BA3C06C3AE8BC0933BA59C0211F02051A9CFEA04FAFF092B132E8AB7AA4
F9C57DBFEE7E28D5F09F0F0E56935471CCC47687DB0BA509BA6D993F79DB31B9
67875B71DD0702A976570195644E63065B23E4198374C68AE3547D093A54FCC1
3C15CF67E5165C77855EEF8230CBAA2FF44D83FEB09926B424051C960B463453
3647959C8E252E2B58C8F52C5B25C2899666CC5840917E84CCAE177E42715A3D
85C705A33E336A85FBB420491EBA0A9DD231F8D8F70BF5D7B23DD0674062AC9F
4F7CB2B610838FA02FB0A1D5B5E871BF38FBFB29F9BB0BC477EC9986EE8888BF
D0C7D2771E0372F34F9DDCA77B1C54031C00B61490D6F29CD35BD62DA52F5571
B5C8B189BF977D9CC1360305F7F71C73FB248454CA2334B4EB39A780B52B0DE5
9F55558855B2E98E9A511672CE5E463F28F6EF134A18E53B47128E6C6C2EE15C
2BA9F6965C30601F41ECD4095387E5E2BD37BAAC73E780D1148B333DB12AF6BB
1F9CB0E2198FB93604A67F07E062D3B9C1E8257A6D538F7152711D09E072AD32
C88AD13C58DE1FBB9CA17C729F5A79DCA8CE4CB5F32C3B8FD052F6BCAB4B0F1D
604400EC178F71865C1A932A4735386692080AB774C55D43ACE70AC8B23C8A27
7D4510F6DF2E1417BC99CA80FC96D08959A56466A888DB4DD68BABE49AE6A1CB
B91933326517A0DB0BAC681DE80132C522C957644F7A7610865840C58640E1C2
FC885B9B3DB70089E24CB7ACA63557FD5FC3823D972780DE1ED496F3EFB3204D
D2BA5C888A880BFBDAED9D60354E80ACCE410CDFECBB1B297257A77A90FCBE1E
01E0E5ED374A8A8D7BEB17CE6614D15C57238BE932EAB045B4307595B242C3EC
B2F46A0532704C9BA8F558D35892C4960910A18DD2EAA3D31570CB8D3F987279
B3E57393B65452DD06436243FE57A880CFEE6847C0ED357B1DEBAB98983CC10A
6920DFD1023999BFE11B528F852491CAE216C60994B2DD2E3DFD250F246CE6B2
DEA28ECEC0533AAFC8C1A7CFF0A2326834B62F307495521F3568AC1BF95CE7B4
06A1B904ED5F735B2F4C9879E98DC52D92689B162BDCAFDDD49F724141AC037B
D277C99A26128AC2DEDB0C9954A13FD02EA0BF87CE633537CDFB9253C5317DC0
126832159AA40C228C54CE971A1332351EC66CECF0871E9CF23A3F8151CB4672
85D96D8111C18A0F0A5561695142F2E6AE639610F5F429AB3E7E223D1EF86FE7
1FB2B74277567B054F960540FDA9C1357788E4E628284C5F8499FD405D624F08
376872FCDD7297ED136454B717D553DD27DC0D445944923C63990923604EE08A
A2C0E3B6B1986AE596DAC1F331BBA4CC610E3547E02C0A5348344D2482D0BF4C
0E001C80BAF193D2B6FE8000BDFBBECBF0542B23FAF277F25CEAFC42BA125A6F
5A602A28B798C63926D21C38DBC918D546E0A035E1EC60EB24B9E59594DF9AE7
3A1F8C5B9B5F45FAC76DE9C2D07F37CFC210DFD1E317E318510223246911DA92
861631C27D996501BDBA1C3AC764A35C12AB95CBC70BC7F6FA46986759DB7415
D33ECF1014883ADF5B05AE16699F25C374AD6983BB54624478D4616D1E1CF4F5
A3B4305959AC45B8207F3D8793A7B7C35306CFF72F5557DE21BE80AE8ABF2BF9
79719AC9AC0E9EC4292BBBB00B5BDAB379C61A5040CCABE1B9B146F8A2F833E1
5730B9D2464D067E16AA04A44C133D3DE60E085A4E0FDA8096A89E90789F51A0
B5F29D42034FEB45C1D8125C74CF240E5AC4C614D6D54B521367F427DE224A7F
51BDA83551128D05019081404F64BC8AF7D15DF37EC2C82252980856A4BBFCD2
C331ACBD5D9545B052689119E03B78AD8870B692B06A8A450620F3DA58D31D88
4F7AC145F572E07BB68069625CD0A0E478B294E8EEC9852B43F069C000B7D592
D721C9507885854B529D23019AF7AD816BABD577F1F9B916145BABB6B33EBF56
114AC6239B636289600D48ADBDC3F3AD082BD6FB26884C698C4B372A62C61DBB
D2D574678FFC526ED4BD387DF6A576F720C33B531B4DA44A17CD645F39B86E45
C57A1E7B675AA79FD1BA7B79C6EA0CA135C9C5746F8C2B63FF2B3D8B69D13503
1D2A7B16C815BD19227929240F3577A8A86B6C841D923A24228C5920FE404FF5
54172248E2ED3915AAFDE8E443ECEF34614D91F73785C4D79E4954016AA2516C
B1599B937E548BFC62E01272F969A85E0E4876F1FB269E2F8727B4DD2D822F23
D57EA559D5036A4F5F17A0A7BD097785476972207672BC1E13C04E1B67CDBB36
AED04E7ECBD3672E076304C19263368BDD2F51B5DF5E5FCD6A76029B86B90BA3
913C8915B7D5E894DD0912EC41561F7D92CBA5A5771029CF7B08F4C373039BBE
65EE8653183D29040D6B683B3BCC1B8E54FE2902F0A4A37A10DB3CA211D81FEE
B2EACCD5CC07CEDB27FFC517E9B8A7468E7BE5DFD811CB01AA4688914B0629B0
E4D46A260EE8CA7E025891B3B8FCDFF3B7D0D3DC71F07C181FFA9EF343BC3869
67F3BA14487055CF24307819D6B5F9AD765E0B9360009AE940433474AB620A41
BF0ADE90837FEB10A8F4F98DE07BB3030D692028B9559EF50668F589A81B0910
D6E4AB8BBD5CDEA7BF7E85FA6461B029EFF1FEB023DECAC6CD198E1F47364D2B
F2119F679DF2A3F10E0284468C938EA127D25F8E98B97F6258A34988451C1E0E
7F08AB8F5BBDAFF908BD6796FDED0BB110B31519D95FC31C56DEFDD00B8AE5AF
835BCF2DF97B92321A2367BC6AC31F57C33AD4ECAB66B82749561FB999B664E8
B98BF261F1ED85C2565BF7D8B61D07EBF43B472236A1DC750AE2DCB418AD1517
3901234D9B77FE7FCA2B019D9FC5DADF0CBC5DBED6971355B7B957393F57704F
A5BD7203A2DF2D4C5624FFB125C6C04AAB6AC1A22F2FF9C8680C801B81C8AF29
030EDD839CA4C4581B60F04BEBDC69979E55C8E612E1A017640E820F29DA2504
0F72AFA628F711D9C2BFE4AB62FF11C7604A34E458BD1D7185BA9698BE3B1512
3643ED0F5BF3FA7FD0D9EB7FA66C28EBEE3DC2BFE146233620AA0DF038155153
B91F429061AA061C921198BB5721793681C1AF68A2E62542EB34AC64CB05B59B
9AA6D4709A872D9FC505FC26E1E57DBED4FCC076893F2BA271CCC8DEAC32F4AC
2644933C69EABA5E5B0139F3E2DF92E12B3CFF16061773549E0D6365E7BA02B7
8E89B6F63247C561A3E0AD30665D4AE77F8D95E472F94496A0E2D1199D5D515C
0BEF01B97C46935F724AB515617096D5F1C3FC05FC8A86B88C9FA50A83CEBFFA
014DBB3A88C8C067A61D2CBDC9F29F5EF581916E88CE609231A6BFCB9B812F17
E7DDEBB9D83ABC6E3112A2703E2C3F46994E20446248C7E4EFE82F60F5F28A55
C8B48FD869C55DF78D5D82AC282330263318D2A79735A1D0AACC42555713E38B
0313009D7CCB20FE9F1557971EF746A1B9ABB60C3497D45B3760A4D9EFC677C4
0EF49199D856388D2B446375268012BBCF556174326915747EEEE5FBB7372C88
1551F73FB4B8B1EA458BD91B8EF9ED46217CD702320D9DA234EFA723021E4925
FF8E33F963BB4AEE35D46952DC37459482BFD5E3A2EB6F91E692D29064222511
8596157A050119AD91D6AAC83672E4261B0F788CC7D0D773E1DBDAEA6C153F88
59566CFF476D64958D13DE470E38D56937C9362BA28DC31879248B828F2E02E7
B88FDD8245590317479D2D301F59A5F116E3EB11DD486CB2BEFDDD4AED7CAE21
C085E54A3826F782BF493848BF68C8534B0B236A6E224260EBFFCECEAB9B26CD
B3F3CEF4FB529D1C42A1AB4B98A74F03FCA483B9CD98CA631D3FD62D7592C159
77247725B48277757EC456CACFEC9288834C90D1F7516F477A028B632911D721
7DDEA90675E73F03AFF0F41AEA3D9020FDC392B518268C90CC579AD66EB5BC16
64F753D3DA271BF2752EB942CED61FCD610EE0E1355EFAA4FBF1CE6A1B41BF9D
AB2CAD8BCBA0E1415B6FC94905609139B23DC42773ED11105049C8A08B654BC1
2438ECD20002002F297F638F7E7E6291BC6994AC528336209564D635C85FC9FD
594A166FE78B13B446D2F89B4675358C3FBBD0AED9A8520670B82A362E024DFD
7411537E7B7CB49BF3FD955E3452703AB6A4FFD52D2D5DB401D4DCE56EFB33C8
2079F3B97913A5047B759B46EC34EF508C3C81CD83DBB992A032FADAFA8B7B8A
B5249219E82A2A895BE62235A5995D300350D45C85C773FBC279564360BC0F09
B93DB9919F8332062BF3284E00D3B449F74C9E5168C9B9C9BCA7841E38EA4DE9
387C69A5D1F235DC4D57073225A8D00010F9586A415039FE412D7703937762A3
AB5F965CF0D70FC831FAD548759AF4C6BFDA3C1FE90F11F3A9703111D95F0057
0886BBFE602ADCB9A8855E6E2624EBE38B2040E3D87AAAB0D36EF98D43C6147D
5BD56737A0535FF6AFFC9FFF77D2F56D4DD5EF424B0DCB846066C170591BCEFE
CF888FC64D25D2A69BBEC77F773181992969DB8879921777B3F9424BD17B040A
39AFD690B67CF3B7F5F599D03160726A756DDC255BC89757CAC683A1D69086EE
CEF4F86E24BABE5A0B46D37B94B996121E1D0A6923A78CB20FCD4B93ACD527FC
A0AB754F780A451FFB01B591F243641670CE50424E5EAEAAB062B6E507F18359
737FA0D0985D99B491630143C09A88CA8D49DE7850A3335F81EA6A80C5009538
69DE0D858A226148A5AD48A777CA9990EA4FBE4F8CC2E84A9607B344358DA70E
045E1FD8D3893EDC325C8D3527709E410FCE87AB46B783023F98768E30D88BBA
269F3CDB16E20C13ED1CF59740767212CBC1E7379BB1DBA19552A44250BF975D
F7A184B3D7C1D9D7138DE3EB668DE5B893383581F9DE65BB9D5835369A7C7288
66DC5487BE496B5CE7D967ED845A724BD5DD789F08715177E5AF2BC487CB3B89
1FB5EDC8C28FFCADAB41858A3FB738F6F1D65792E3E5B23DF5C310F618653DA5
B1D3CEDB800D4F5D5E1707CFFF37849945FF50A8BDE13DAD4681E7960CD0872A
8B93C44783E3E9D27230F7AC06D7CF9629A55E97BC372FB173AFBB6669BC9D22
7BDE4DDFD0CFD2B00FF5820994FE63442EE8A864676FA21756BF47D710E542E4
BEE3CC920A3657C32BE904A46A99BBCE9697B87F62C1E49D974093D5A94428BE
316DBE9218A3865460B67F08C45919E6E764608DFDFBD45F65A50A73DBF95A5F
5F98732E954CE06A0249F5EFAB7AFC8B6F28A63171FF4F90E2476444C5C52CFD
8655B91B013A1B9FB957A79F156644C5A227908F2ACE6A96C2BB22D0A4E800A0
D0AE29F0AED8FBC391A3A13646349F41C8B9F93D040A5884FAB2F2788895EE6B
41BB693429BE3055430A161FB43193EC507A1F230B2B7A2C7278EFD778E884EB
AA41ADA47006CE730EB75B77EE59880295CF43D67B4A65EB9D5CC036E19B07CA
C625AA2EA2D6AF89F892FC28E190D31A07FA6A5F09700E1F4801ABFC6C4C042E
105E4F2BB91873A6AAB64864ECC69500C39418BB7B7ABD2AB40F7D4AB9D373F7
DFA5277F17AD687474C39DF1020CCCEE109E0E5F981EC611E4E80CE7CCF9B6A6
949E996551983FEB251EDCFF8F48A2B52BB104AE43E997BC4376DB55D696840A
E283A338EA29F94A7B50C0E03983B4F019DD98F63E89EF61178C8C50C7D3FF29
CFB0E77E45E6C792D82F13D5F81CD2F5F6C374566B2D17950A0BBE75A926BF91
08C573B45B758DF17699CF099FFFFE4EFCE495F367E78F4643AD78EC36F13992
645AFCF7A3E5465369C61B1417CC6BB8D5197B634C4E6CE3F66A3D045DA3FA62
9F7C8EEE8096C1E395D4B8D1FB48FD873D51F3BE7F7B7C8B353C1841683BF24A
201388D04B6B03B2A6CE58DF886DF74CB3CDA7B2F993AF7579BF9A8456B5CB06
967A058611C45E60C492DB8842A9EEF992A70392BA0846C2EE02EF3138D1B0D2
6F323B8417F3C857B227C3E2F63B0DDF8FD5BD37E863E09DBFFD5DA85BCC21CE
FC8413E9A2A9147475E54FBD11CE423BC6E733E20CE647BE7917255E0D41D67C
85A6D1E8E4F55FCF7BA8CFBDB9CFEF0A41DE760254AA052BC9982B76F081E48C
F0F1AEB0FB2DE82420C91AA29C40AC3EDF58834DFC686511F83333E8B1236575
E042A87797873A86E862AC19AC9FF44F612C996378BB610F855E48AAC3EA9FAC
86C0117B435438CE3E79B2AAE80F88FDDE49CA4CCA8261ADF62FE1968E14BD6E
71FBE8AF190910BEE29C504E4BD06859BE01DD30FFE5F0269133E37880C4F022
1327F462C282A2DBE9883B259F3169239C4E4DEB5B6DCE135EC9319F389AF26F
DB38B7F619C51AD39A17CEB334544E0A615CD53BF7D18CCC9334CA9B6CA3CFF6
12314D715FFCDEE32C2F6B5EA2C51F4195727789D40030075E0BA8FA6BB6CAA4
735CEF6D31ADCE131F75A339A19F50D12A04954DDBC11F4BADC3159B88F45DC1
A238F2B6FD375FEFE681429B644FEAA4BAB24ABD84FCD0B2873CC80BBB8AB56E
DA9F4FD3D0DC4863499BFAC734077EA56EE4757D7C5CD66628746041868D9EAD
533EE480009B6ECDFEFD803EE11F75731669290A5806D7E2FC6553777FDB9716
082860CC50748DB51397949040FDF1A553F0B437DC107ABAAEA5FA4100C292CB
4E1E9A1AF34B95889F26E6047A8E5CE4200D60D48EEA45A80C17F5E38DDC43AC
09F8D67EC2D6E910F215C69CF71BB1C783573351D11A2D29B7A6C8BD81CE21A4
829FF1D6F789F5257E419775BEF0C19BED14C0EF456111B192AE4C1026C1945F
F4F395836403FDC12245CDF13513BAC9BFE2E652F7E751B0104F5C5535CBF6B2
D997A04FC464AA95D2E4EB9A476B99B423113CE1DCFBAACF2C5BE6AE2C137917
63DD90C6127708C33B7E016C2409F285E8D4B1A3B73008559F3E81DB1CF97D30
CE79B4A3B342EBEF98FA8AFC773EAEAE5EC90E2DD5B479AA71E92B2F5C90624C
8FC790F903D4F8367C5D94D6C3B166EA4F004046F1D67EC3B2660980C0D6311E
C53638AF4994D1B202BF5735029B8EA0F2516E2A01CBE18E268A438728858C49
CF80FC8474C16D44032BF79E0EDA1FD1508140476A4EB915E29F309A8FA2D660
C6801B10C531A44395240506254AB99BD5B65306AC68D3E3F5CD8B04589E685C
9E08BCF0A7744AD771D52AA62F0A3FA9E2C7BE5178144301AD46A2AECF36F9B6
8A78B4CBC9380DC58CE7878994D87DFC16D987A6B3A89043C386E9946C781DDD
613A4CCD5442405536F640AE8C28C800A08C6C3512511E6FE5B8B0FCD6621199
12768CFCF3979736BBE05F0F53B8C26288A1447D5F52D5949D53AE73FCBC4933
24DCF533A0B92298850017CD152280EDC3B7C026C58A9B8EF4686CC3E50BD32D
832F0AB3B0A7F31E0708785C696880433F6D0AF44AD056CF44019675CA046304
9950EE6E3D94932916DDDB85E4EF2875BE3B847909A2517C8E6389F9D5A4A88E
0429998539188363EBE712546B83E54B260B493DC240C0248CFAD33A0FAB9D11
FE8272DA5296617B65FA4FB86F8C53FA47D40B023FB5FCFB6844AD96FD38F1E6
E8C61828E0999D19FC219421D312FD8FD9C015B51CA3F3C1FE832EBC04A170D3
9FEDA39DB104BC0D39CBBBA0D56B9E74BA82DE82D3E69C1F06D2FC7DB7814135
79C6D75518DD9898A1BD0F0AD426EAC5D353DB4CB237D6935EB49E5A9A4C8C7E
4AF64FB0480EC665BF5E6F3C0BD7BE9F5F262C7DC002A292EDE48CACAB99CE78
70728F3174DECCB38C1F042D0DC5A633E8E9386F2A7D94AD65B0E6DB6B3177AC
79C146B1E6824080C6B2703B704ED5BE19C34192CF436AC9C1F8667B1C949A09
488A1473A57EAAE19CF6F411119E4D97A6E94B384D7773819F3964B7787CB8DE
BE4B20770E2C48197942C88BA14825120B875C0212995AAFA7CABFF6D94451AE
00068C3FF032C09E5AED8AA64EA8639497D1025B9E4AD0B34F2F8F5DDED1925A
B76EAB9A8AEAF88057E5EC75C449F183261E77630751438CAA8C57014D326523
0DFFCB84FCC291E76F7471A5139598F69A6BA09114A15CCE3B14D8F015BBF979
46959BE2BA998AA845E532C0DD05A9116A74DE15B4950C26C2FC3C892C753C1A
F3D9DA66AFEFB7CB1FC4C4EA3FA137CA515949ADBD4BB9065138D67FFC963842
2E58FCA060C3AFD9B10C528D0A8CCFBE320F84522D932BF3C9EC093EEF1F60C6
85D0B77498982C70B9041532B67D8D4B599C4312CE13E7CE77413541237BDF2F
97E9880A2ECD6AF1C88056D2A15784C88116E9736F1BBFF3833F2C2AA2A21B0C
7BC4517DA46578FE61FB448FBE5022444146CC4A9BF2CEBBCA9FC586D4B6870B
5926B727543BC3FA9DDAB922E2B0CC5530DA62F565340E9825427922D3D352B5
D54F7DD6C2EE12E487C532A54923D6792952A94C0349DAC7B7F6DFE2C4E1A613
480D3D68AFD4A86A8592ECF1DA6E2AF02666D6420EC77FFC5B80E56BB775FD18
23825D6D05FE7BA3430E79118F6E72261533D6FD8B6BD0C75FDA36CAF4EBA769
43E7CC63B90B18D1C7DDE0C3226CFF220FE036C56528289BCB41FEC59861CBA9
52CB848CAEF9A2E56D8ACF105284410669622EE0AC59234142FCAE1F245228E1
D42C070172018B6ED2D8FA3C6818CE3830044451DBEED425D5F77F349E5DBD81
7EB492F32882EFCC5C09C556B79296704B9BF494E3A6B2898ED8C945CC469202
AA74DB7A93534635A186345D23EEE10EBC9DFA05B0C8CE969EF6CB629AD6DDEC
583D1783A144A85A5459184E89AFE34FFF91B7E3A2110D7F209A90BB8C1401F2
3927D5578FC6FE8403CE8C85609A71D40A8B8ECE0B4712BCCD0AECD877CDF21B
934BFF319F2D6F965632C12F9110EF6EA463D2623BBFAA31C0517EB96D8BF69C
61FA122F47377C106F321CBAEFBCFBB0D318B3C814D35C93C40429BF743E8E2E
0AF6ECB17C29CFF928C2E8FE5442943CC137118E6CE9A73D80F597C2FBB987A5
30607A974DFFDF0400489D687A643BC47FCEBDB2590B03D2319837D73DCB8374
64F9A3DF9F9E121FDE090B24B80F027BE764DD34A72C7BD37BC4980374C143E8
11AF47E858B0AA9CD707881D7D9A1B5AD81099AD955556F6F52EBF3AC9CA1640
37201CDCAE21994EDC0A70CB051D9A03C639815B9E6441C8A75B8271285106F6
3F936965BDCDF25D96A9B842428D8EF102C1EE88C61F799C5606C190B567C1AF
38A1AC212DF0B56A6CCA65AFC34AE70B62E85C254960164A809AAAF0E3211795
2C94F07228E5FBDD9F2DC67D45C81BC26092927EE85E72B76E2A8280F8D24E9F
2436C540CEA029F1E8DA6EF3C6CFFB79ABD8BDAF7FCBD3B8243E69FD8E67E5F4
8BEF135D0FC02A4A5980131F83299E54EFFA8360BFEF857D41132660761699DF
36B70F56DC9D0F4DD26F987D8710EA118AB6E9ECD6B2FF93EAD1A70899C5B962
779330FFABE87BA0FFA8E5F2A7940B46341B11F2ABE610E7F3342B355D4A5098
506C902DBED4AD73AF03BDBA83F6070393D3B478E0AD93869DDD9308EE76161E
5ED4CF155AEE62CF3434BFB979B6ACF674EA1128E0180449FA9A441B39F13800
96D81B5EFBC880711DC168863687BEF55A928555B71CE88D4C8CBF01CCB25EE7
C84EF35AC462348DED64367CFB187D9D0D9EEFF22EA13C04BEDD236D34A27AAE
228BEF46ED76B13868B90DA28B2785C0FE734D206ECBD12E4BC1DD025F72012F
7750AC4E4BCF54D44BB362AA5F4B80E165C7600DEDFC706ADCF8A9EABD77F2C7
E365120977D03B94A4474DEEC11EF296C5532446D01EC211E9EB3294ED353D09
A7A0FB77178226D2FFCB3B51BE2528D0056E4FD15DBAEAB7E0BBE23F94D82D35
F16C750DFEBB159768EA1245F7A08A82DA9156B986F5C1463B26CD040FAC3C7C
31FB640B601F0D265B5C11AD1F66EE5E80F20FF9F32416F043B60DB29D984BDC
61133BA2588CF2E79512F4F6210B4B3CB2E0F188679CA3DE89E871137236ABB4
22B85A28BB7640ABF4D6BDF1D97883B1D7A6D9163120BD9E35964D4B9A1CD346
463A582F499A0C7CE1ED082CCA70788539C3EAEBE75766D2C3434C99398896D0
8482A198088917F1C457ABB886CD41898180F915E27658C4213F43BACAB0408D
E70055DD6F7F337AAF49D9E91E9D1B849DE9D05C4CF4819F8BD711E0132E84B9
EDF65F38EB7E3827CE8D0FC2DECFB3EEF623ED729741FEE10C1D7E432EF29BF9
F7C8C7F80F4F4F34BB5EB3BCC5ECA3EA721E221F81D63CBFBE532E1B10728A46
C6F8783B838E98EB1CC5DAC59AEAFFDA52D3404C2075786D642B024E0DEA89F0
05383418DD8C6AF9B8A86477E06AF6EA09D187EE82CB48525208DD273AED5F3A
868EA9E5EDCCEBD83A50D1F2D013C2999BE3281663D6E3B9B0312056ECFE4B83
13077CCBBF5DB5A035EAC69F60E17A8DEB36EBE0EB89A222C7AD69AA5E8F3699
BDC523C99E97AFFA32CA77CA3C7ACA9469E6E547B634DFD749E40A4E99DD1649
736A51457D961635E4CDAB613BF2F91117EAAE3ACF3A20BC9B379CA238B98E6B
782D0E1C8F7EEAEAF55E89EFD4DDB00E3C68220ADF886BC0CB6000FAEB8D291E
161ACED8AF58AB422984B8A25B610B99625786187929669D3496EB733300D6F4
E958E942BBC2B6C4C294D6AEB00988030C46CCB8F0ACF61C660F5C9F426FE398
95EA66BF724E93CD2CAB9D986496D5F9E136E74959CB96F9E6323ED369664883
3AFE5DD91504921FFBFA888C218DC68C0968EA45340A15A59595B10A77DE736D
DFB035A42B2F0ADB3AE4A749B232154ECFF79EFB1F933DFE70059AE5C1D982DB
853971C33A58848632734CAADC3169EDE2251484A88EB9CC9E2AA55CA3A4690B
B32E4753375B631A1D0619FE31FA1061D85AFA61EE2AB94CA4FF2DD2DE06CDDA
4128C01C2E960C62D08411B5C3464C465DDF593DE8A35A59865C26768E247F39
51B01093903FD67B65C11B6F60D861110482EF7130C4166DEC16C9816A102812
19B8BE47D45A83C3A289BA9E95F260EF3FE8EBE02A70CAC6A539A3D0ABB50CC7
F46D7B09802734169F0AF1651C1B3B195D530D51001BAAB43B6C9B0F29613DE8
4AF7B72C9CB9F07297D8A14548F33EAA925CB3C4F2415775C2C31899ED3C7AF3
1E053627D7EA398959AC068C1AE51B8B9A41077CEDC9FB3731F707414178D79F
A9176207BAF4B7963DAE238540C6230F730A56CD33FEF0446315A94AFC31CBF5
BB61D29C043F8FCBEBB966F33730B2C8EDA4CCCDF00D4B91B5DFDA249C72C51E
4DD7D06F57A1CB2F3887B02301E0B69B2C9F9464F681D2645C9166E4229CEB31
CA55D54F2B18692EF455CC5893769A63D13E3CEC8ECC9BDB087B5E4A91166DD5
C6E51B69A58F4FF916BB50A165AC7B2AC21DFD810FB15781DE73AADD82EE1754
713A5580B0E87DC4BFDC79B8E6AF658FF8F13246F667B6774D9EAB3D10EA893A
DF58401D1A1383F140FDE52135299C75DB0C926A88E4C7724D2E84E1ACAEF928
C07C62471CFBE502845AA3C6F671D47A3F0743065B1DEE2487B26E5690DD01E6
7E5A75721F825772BDCAF0E2E2D730DE36ED37F0661A69856BCA9626F2F3B8A1
E856CFE6A64D7279DE370DA5D7E89AB3DBB585197DE0E6E5D247ACCDEE0C4EA2
CD433B5DEDC6FA5AAABF83757E14BEF1C444B7120856BCF85C689A846F758A76
0BF488EF9B37DA1958EB54C491D26A6A8CF796F4515557A4C868DB2CDF93A1B3
28BBFDB16B0AAAC15F364EF82820CDB2012E366FC2BD330A6F2E8565B5F67A33
A1F3C408FEE1F4D00E333BF49D0326C7664DEE52A897A2329FE07BD2ADD38977
69D68059AC9C246A00B74E0B0D0132A5EC50E0670CB2DA3457C95F64B453E9C9
BEEE107A6E9CC44A014F98C95019A3B85EC5F7888F1924FB1B4E587712AB94F1
CB1FC8BE9517ABE400CC44160586A839C177C0DBFE75112E4821D95FD9869946
6E5622D0701B025CA19F25ADB34624C1BC01C1F3BFF022B45B329E6654720DC4
1B3F4ACC1A1A9B90452E1989574D21737C058939455465DCFBB7067CB6723CB2
5DE5040A87472BE4B231ECFB25601B73A282C3FC5A124C3CEF908BBEE019F193
B4EAC0F30F1FEC4E69AB52BEF61FB1513400194D4521F288855683371C7FE047
E5CE3946907F5DE3158D0A5A7B60C040CB6E2677779B7A88607C12B2922022B5
912BE9C7867CEE75BB639ABCA2103D46001EA6423852801F2088C6B488898B1C
E99B840C67B46F116C99770778BF5F0474F1885136F1D6489633A09BB1EC8575
A4EE34EF072CD1BA44902153329C938DDBAE5C669F922F054911795639D9D8DA
EAA50D7F957F185F15184127B1D0E5C21313B7353FCF32FF7276B318067F6B06
0862BE3BCAA5B94667AAFA662350FCA2D0095CF942239BB6669E18294B71EDE3
CB381E8F744007F48B320F9AABF12621A3C46C3F5F21CECCB4E62F4C38E1C674
1B14FBAE4635D7B9B122BD65848295AC58FBD9E503B431ACA54455BC05598475
4B4E296607518DAC9C4B12D846645E31C41814F4820A351DF6D30C92E9A79DEB
1A923BBC7EFA6D087AC652B80D9392EAD01AFFA12AA1487795379F0DF6A0413B
C74649AEFDDCEBCCE7E33C4C81E0D7C5F865D45A33C6F5FB9A8C64BC3EB7AB2F
D113207A95740CCD8D79E2E22CE9799216975F982EE5516F3FFF8C5D955F4C3A
A0A4A823C2407D7F80D721A38D752C336972C3C53D617CFAF4C75468042F2A86
201EA74DD183FE555A3D05AEBA17BE07F1833549CA408BEDCAE93F795AA03D8F
CA31F263CF2DEE18594DB5C25C4495F93EBE6B07C6E2F6B3EF5C5A0C10DCFC27
139F45C9681D8643FDE8D3CE36F50B1400EDCDCDE8E4F78598A8912FDAC72BD1
87930ED64CBBA6BC3BF51AB029BE1731ECACBF5674D128158C10818D08EB27FC
9CD3DD0FEBD3B15746DC5CEDD72982FF954EBE4F66EFDCC2BE4E850F0B61CF54
F49738EB63599A5DCAFBB1E260EBC4A5A78F3C40D4298434E5C06E029093904C
A93C57F106C730EEAA61D85123D6B2CC55FBDEA1AD21F78802E718FA2BB7DC3C
B5ECE1BC400465974ACDD40ABD34C8C52BED0276B61551238E9065E57869285C
FF6771B01CEE2C4125B4D022CDEB909CCCE1DD03C17832F7022DFE09A4E77268
F9931999EB3D313125AD0DE088F9763CF486E0AEF34688D4BD5C30AE06E4DA1B
C68E74499F5591F30BF29D6C80A3316139300B1C78892726C3482B3F429638D9
530E77471DD493E0371AAE17BB886E7DB6A75DFAEDFB4374CBC2B7815E2703DB
511F9719607386910A5D5FF0C700AB35FF263002A76E48BB74F452D194BD5BF1
CA5D664405371186A8838156DC9825E78ADFBE412E0B6ED3024C0E3344919778
F9CA62CEF875E31A795168A1EE33BE4BEF7AAB4A620109FD33E1DD1122FC0961
1108422FFE00B17F6D023B5C704698597020041694DE302BC74E825DC06D2CEC
18CF001D38B4F6CA77F8CDFDD8145EC45A189DA8F6A5AFA7B52FCCCB1F401897
5B70C6599A088FCDF4AEBDF6F4C32AC33C06D1029920294D5FD3D06AA81C6D03
80D66446B7FB60C10ABD6FF303ED8225F525BA84D9CFF12A514742A4A0DBAA0E
81E44F52FF3EFD916751BECAC104ADDEF6A5D442965A68393DCBD0EEC0EDC681
F3E05E859C4AEE9E723DFE0D5AB4343030FA86D30C17560A9F04C5F402BD1117
7F4416718FA7425BFE7673777009962F13367A708CE3A8F2D90E4AA902E112BC
2F73EF7C1F32C559CA399F225B34BF7E70975733E0AB0E52D069EADE525FD2FD
B8A5651D6D95B6F04065EB92EAB649227ADA0E9F9F9B0D7266AB3C3A5A06572B
D2CE77D891C316FC358179B10C432B7649BB5BD4C38171369F3DDEE93DFA5D43
3FCD7CD58351314480B692F45B32118D4B114948E10CF4CFD174B9EF779CEFB3
58EE474CE20D9E2AD2FAA75AEA56200FEAD8F5B619E149C4AEB95C041F31302D
7050B9FA260BAB874F76160367DC18C511AB787EC0A110C55358A9F420403240
85AD163C5A75FD66D13B32392AA34E03D66930BA5D1D8EF020BBFDE2D770C268
59B01CDFDF918A26009C23BAEE784030C5739992A7B7DBDDC75BF411C4F258F3
AB8F3647F8DBDFF90E4EF2DD50B7734BE74CD422C6D5F376C93BD4F9482052AE
50F305190E6035D649938CDEC684C84898F45FBC5812CE622324D6F4FFD3928A
0CDC79277D9DB28FD5519FC0385D3E62265136572B1A8D7FA944EC668490A86B
92E3A2A8DD96C8E3E2682E4801B0F2FAA801D2AB2AD58F9D537E724F5168CCA4
25A56AA8D43775CDD39490557C21A47B9565532C7CF3EC0D5B11E5FE7D61AB0D
59BBA1D874CE6AB6C58F11B81DEA794518E27AEF3243C6DF7351100406DCDA85
90320442C2E858B61AA6ADEE4F1C7B4606A87404BE0F9BDE800FF2EC9F9D575F
321458D685F3C2B0DCFA937D1849A7618EF8474C18E3C966AF45AFD79DC85B44
435B5B4737EB88CCF91D6BF38F79DE6774CCBB6EBE4DE11CE6F7C50A5F57E831
8483B221E76846ECC8CB5E026285C1E58A325BC5614769AA8BDD82CBCF679643
AC3C9DA690ADA020B7E12DA571724C9C2F71FD8A58FC7E87ACAA918427102AED
FF9801A8A92CD273BE9A0B789882E5150A42338666AE73A3191731B2190BC5DF
6B9D11F8B9A6F8033DCCDD4E0D865FF787D3AE3AC703BCFA61B4C6819FA5E41F
10AB67B35BAA6DEAA976F11611084F0D09BFD45E4AB1C632C65F24F0E46E1624
93DBB1DBC677CB8B0E4B42C6F99E7C56FE17D5DC197216D37BA2E6ACC9C333A7
D32A4298D54DC58FBAB9771722C1FE9BC595905ED0F4220544444E7FA4351C95
DEF7B888DCFB2BBDA24550E644E3D34AE9DCCC54BD11A60F4120232FCAB2D130
10A61B2A8A5491AC2B8EEA7A4A9D291536921B778FB8B27370CC151E93F3A047
CEE33459403DF9FDE6D109D597255D9E6FB4190E18FF78B19EA69C89EEA68A34
E0081537D1DEA1D749D67EF60498F4252150AD8F44FC71D0D27285AF4C99F7A5
FFB580ACE79DC549196BBD352B6879DD97F0C103E1EFDC436DA74F9F0FFF2692
4B14B2502BFBBA21CC6E8E58E80C7BA938E3EA6D034996C60E266F7B2F309C42
1C4FD4C1FBD1A13149B24646B2618A51334FC6D9A0C6A95BC75E3DD75B03C03B
E7E537A54E208D265A23CB652E13C8915CB01BC78912EB3E321CFF2264006AC6
FDF55B8EEBF87CFBC101D825C46CFB3DD170E45FFE995BFFEADE1C80C9D66CE7
AEACE067A1D921B907E408BC0E73A06B5E195EB50A41899D32E4730B42092925
F0D8534B5D63A6B4D28B443626AEAF31E82E58B344D041A76B366640FD60595D
209461A40EEE5629B458D5C1C7E1D702AB5A8B2B99743AD38BDFC6CC03890DD5
1B9D780D39B1B02726AD601139FCE8B51AB1F1E5F920DAA451B54989865A2919
890FFD10785A1036C5ACB8B1BF06E82128E9A9D71334EBF0D567CFA10B2CEB24
75DF2876C499145FF1C2116BD42D3ABD21DF4194C5801270F1D45EB77861581E
DAD4DF2C4962A8A5236B358BA1627F381CC4800C767C6404C82DE0115764EC25
E97C472E5AF7232A662E051E66E45DEADC9A09AD2807C484D48A7277BFDB91D7
57E64A744AA2F218C02F044731A76833AE23572B69C2D4D0C6C4176740D005F7
9FD354E5E709C21D38D9F52DBAB564994B6AE34125C763CC47B74C5C7760B41C
8AA5EBE7340E173F57BE4E983FDB87357B90E0484B93BB7EC42AD3B6D27CF71F
A7D924B2A0F3DCE58BBA473DC3B014365B57833787370E21EB6AC1FFECB291A2
DA9282F1B552ABEDA5C95EAFB699A9E9FDA28145D2127F5AD7E184EB5C07F128
FB8D98A0D3625AC0D9C59D12213AD580B928F7546B2736754D9F2B94DDBED56B
E938B6BDDC6C9852257E2AEC4676D906C0C3C11BC9CDBDE4D9225A4D208E1858
1AD65447C3FE6D4730CAB743149D2347002FC1F6D1F1DE8048C9FE6C9A68CE1F
843A16AC2E5EFFFA1B560EAAA373422983CDACD0C18DF853A39011032FA53AD1
F7D16991A0E64D768DDF21C89DB8DDBE8DF1B27622CC6F635DF7F5DBFEDE57C5
928544519516C056B56466030506E7C5D1A6E2D938B551FFDCA3A68687B2E589
A8232C091C544B35A7833C7322687590688AAFC492D97D2620C44AAC85453A65
0C7E2A58DE7C5062F2F442DC2016FFE9B1ADCAC1DA25D2AEF924847200F9A4EE
1434D585B1BECFF028D0CDDB1D218C25A8A81A900C4CA069FBBB1C83930CCCEF
B7471DB76647061C5505B7095E6DD888C85ED20AD2A2E20D517B5B997C9A84CC
D5554A0C782A28E2552E55498C8E1ABEA56995E1A1918FFC0D7FDCF465C45323
C1FFC92EE02DCFC9221AC7747B47B0B0F629A7F4E50CAB2A248F204EE09871D4
B16F040570C0595BD96A537BCF5C5E657BE1A81EA7EAB87B55C095FBE84D11AF
7A39DC46882451F1A2F6FE7414CBB9E3CD83B4B77ADCA70D73F9579F4360D2C0
78E39C81FE4CFF5A0B6D209E09620CA3B4555E65994AA821EC05128CA6A00A92
E0B0BE6C3090867048AE6ADEEF7D311B230F66515D5BE23075EB7E949ED7EF42
6D509135BFCD4BEA155539D1AFFD613CACEA26283C2413E43F94C826FA611BFB
6DB41612A9011C5A9F93DA21C1E1738755AC3CA5B0D90FCBAB16772101D8E935
52B60D598A0D21029535B1CC96B6E8664E7C60584CAE8AC38A010A1A844CC1C5
0A18067B6F225E93090F9C1977A3703FD57B1CEF29B005F5E989AFFA32718AD5
C5042411F41189185D49AB31B7B1FD6C3A99C2BF30FE23101C3CFB7BFF4B20AF
A46160D8CB77DD536A0F63EBF7F1B05C895ED9300E3EE82F922124699CD6D2B3
B81EB696D408D967D8B61594450199F1D9193A5D6EF41BF0F6184FB6A45A2451
95C60E146EFB1F07048F0A6F7DC908690B150340D0A3ADBAD016EF9EFA60CBC5
649B13F227C6EB9A96C27506C8917D006E71018121899F194BDA8B9DDA0CB2A8